Algemene Voorwaarden

De huidige algemene voorwaarden voor verkoop of levering van diensten zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle producten en/of diensten die te koop worden aangeboden op Royal Flor (www.royal-flor.be), hierna genoemd “de Site”.

Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon op de Site bestelt, impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. Zij zijn te allen tijde toegankelijk op de Site en hebben, in voorkomend geval, voorrang op elke andere versie en op de eigen algemene aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant.

Levertijden

Wij doen ons best om bestellingen zo snel mogelijk te verzenden, d.w.z. binnen 24 uur indien voorradig.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

De huidige prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en altijd inclusief alle taksen (inclusief BTW). Wij behouden ons echter het recht voor om eventuele verdere belasting- en tariefverhogingen uit te stellen.

U bent gebonden aan een wettelijke betalingsverplichting zodra u uw bestelling op de Site heeft gevalideerd. U ontvangt de bankgegevens in de orderbevestiging, afhankelijk van de betalingsmethode die u hebt gekozen.

Klachten en geschillen

Elke klacht en/of betwisting door de klant met betrekking tot het product of de dienst moet, uitsluitend via het op de Site beschikbare contactformulier, ten laatste 48 uur na het voorval worden ingediend, op straffe van verval.

Intrekkingsperiode

De producten en diensten worden zo snel mogelijk geleverd volgens de bij de bestelling gekozen verzendmethode.

1. In het geval van bloemenproducten

In geval van annulering van de bestelling door de klant, kan deze terugbetaald worden, behalve indien Royal Flor reeds begonnen is met de productie van het bestelde bloemenproduct of kosten heeft gemaakt voor de voorbereiding van de bestelling (levering van specifieke bloemen, container, accessoires …), of indien de vervoerder of Royal Flor begonnen is met kosten te maken voor de levering van de bestelling. In een dergelijk geval kan Royal Flor de betaalde prijs geheel of gedeeltelijk behouden als vergoeding voor het verrichte werk en de gemaakte kosten, en kan Royal Flor om dezelfde reden ook de volledige betaling van de bestelling vorderen.

In geval van wijziging van de bestelling door de klant (keuze van product, adres of leveringsdatum…), kan een meerprijs gevraagd worden indien de wijziging leidt tot extra werk of extra kosten voor Royal Flor.

2. In het geval van niet-bloemige producten

Voor producten die geen verse bloemen of planten omvatten, heeft de klant, indien hij een consument is (een natuurlijke persoon die bestelt voor de behoeften van zijn privé- en niet-beroepsleven), een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van de bestelde producten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en Royal Flor te vragen om de bestelling te annuleren, zonder dat hij zijn redenen moet rechtvaardigen of boetes moet betalen. Wanneer de termijn afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij respecteren uw privacy. We verzamelen geen gegevens zonder uw toestemming. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

Geschillen en toepasselijk recht

Indien om welke reden dan ook een bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou worden verklaard, zal deze onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de voorwaarden. De niet van toepassing geachte bepaling wordt dan vervangen door de bepaling die het dichtst in de buurt komt.

Noch Royal Flor, noch de uitgever van de Site of haar gastheer, noch de klant kan verantwoordelijk worden gesteld voor enige niet-uitvoering die voor oorsprong een geval van absolute noodzaak zou hebben, ontsnappend aan hun controle, met inbegrip van met name, zonder dat dit beperkend is, de gevallen van oorlog, oproer, opstand, onderbreking van vervoer, probleem van invoer of uitvoer, staking, lock-out, tekort, brand, aardbeving, storm, overstroming.

Geen enkele vordering kan worden ingesteld tegen de uitgever van de Site om andere redenen dan die welke louter verband houden met de werking van de Site.

Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.